1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

deklaracja członkowska


Pobierz deklaracje członkowską

dane stowarzyszenia

pha

Polskie Stowarzyszenie Klasy Hornet

ul. Konduktorska 3 m. 17
00-775 Warszawa
 
nr konta:
74 1050 1025 1000 0023 0776 6788

Statut stowarzyszenia

Statut Polskiego Stowarzyszenia Klasy Hornet

§ 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Nazwa Stowarzyszenia: Polskie Stowarzyszenie Klasy Hornet.

§ 1.2. Polskie Stowarzyszenie Klasy Hornet, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, działa zgodnie z postanowieniami ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1980 roku nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 1.3. Stowarzyszenie swoja działalnością obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie ma siedzibę w Warszawie.

§ 1.4. Polskie Stowarzyszenie Klasy Hornet, zwane dalej PSK Hornet jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób zainteresowanych uczestnictwem w działalności sportowej i rekreacyjnej w dziedzinie sportów wodnych.

§ 1.5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może zrzeszać się z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w kraju i za granicą.

§ 1.6. Stowarzyszenie reprezentuje interesy klasy "Hornet", reprezentuje członków wobec władz i organów innych krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych organizacji.

§ 1.7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności może być :

 1. wypożyczanie sprzętu sportowo rekreacyjnego (71.40.Z)
 2. działalność reklamowa (74.40.Z)
 3. organizacja Targów i Wystaw (74.87.A)
 4. produkcja przyczep specjalistycznych do transportu m. in. Łodzi (34.20.Z)
 5. produkcja i naprawa jachtów sportowych (35.12.Z)
 6. działalność wydawnicza, wydawanie książek, albumów (22.11.Z)
 7. wydawnictwo gazet (22.12.Z)
 8. wydawnictwo czasopism i periodyków (22.13.Z)
 9. działalność poligraficzna, wydawnictwo broszur, instrukcji, plakatów itp. (22.22.Z)
 10. sprzedaż detaliczna artykułów żeglarskich / sportowych (52.48.D)
 11. sprzedaż artykułów żeglarskich poza siecią sklepową - bezpośrednio (52.63.A)
 12. prowadzenie pól kempingowych (55.22.Z)
 13. prowadzenie schronisk turystycznych (55.21.Z)
 14. produkcja i szycie żagli (17.40.A)

§ 1.8. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 1.9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

§ 1.10. Stowarzyszenie może używać godła, pieczęci, odznak, barw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2.
Cele i sposoby ich realizacji

§ 2.1. Celami Stowarzyszenie są:

 1. zrzeszanie i integrowanie środowiska osób zainteresowanych klasą "Hornet"
 2. upowszechnianie żeglarstwa regatowego
 3. rozwój jakościowy i ilościowy floty jachtów klasy "Hornet" w Polsce
 4. reprezentacja interesów klasy "Hornet"
 5. propagowanie etyki i etykiety żeglarskiej

§ 2.2. Cele Stowarzyszenia osiągnięte zostaną poprzez:

 1. planowanie i organizację różnego rodzaju imprez żeglarskich o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 2. organizowanie spotkań dla członków Stowarzyszenia
 3. wymiana doświadczeń z organizacjami podobnych klas w kraju i za granicą.
 4. działalność informacyjną i wydawniczą, promocję klasy w środkach masowego przekazu oraz w mediach elektronicznych

§ 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 3.1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba interesująca się jachtami klasy Hornet, która zadeklaruje pisemnym wnioskiem chęć wstąpienia do Stowarzyszenia i opłaci ustaloną składkę członkowską. Członkowie w wieku od 13 do 16 lat muszą przedstawić zgodę prawnych opiekunów na wstąpienie do Stowarzyszenia, nie posiadają też praw wyborczych, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jedynie z głosem doradczym. Przyjęć nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 3.2. Członek Stowarzyszenia ma prawo do :

 1. uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym od 16 roku życia
 2. udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
 3. zgłaszania wniosków i postulatów do Zarządu
 4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia
 5. uzyskania informacji o działalności Zarządu Stowarzyszenia
 6. noszenia odznaki PSK Hornet oraz używania jej na jednostkach pływających

§ 3.3. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
 3. regularnie opłacać składki
 4. godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię
 5. dbać o powierzoną własność Stowarzyszenia

§ 3.4. Utrata członkostwa następuje w wypadku:

 1. rozwiązania się Stowarzyszenia,
 2. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po uregulowaniu zobowiązań finansowych i rzeczowych członka na rzecz Stowarzyszenia
 3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu

§ 3.5. Przyczyny wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu:

 1. działania sprzecznego z interesami stowarzyszenia
 2. umyślnego naruszenia postanowień statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zgromadzenia
 3. nieopłacenia składki członkowskiej dłużej niż przez 12 miesięcy

§ 3.6. Aktywna działalność może być wyróżniona przez Zarząd poprzez:

 1. nadanie tytułu "Honorowego Członka Polskiego Stowarzyszenia Klasy Hornet"
 2. zniesienie obowiązku płacenia składek
 3. wyróżnienie nadane przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 3.7. Od uchwały o wykluczeniu (z pisemnym uzasadnieniem) przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od jej doręczenia na piśmie.

§ 4.
Władze stowarzyszenia

§ 4.1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 4.2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Wybory odbywają się na następujących zasadach:

 1. nie ogranicza się liczby kandydatów na poszczególne stanowiska,
 2. głosowanie jest tajne, o ile Walne Zebranie nie uchwali inaczej
 3. do władz wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największa liczbę głosów z tym, że liczba ta musi być większa niż 50% oddanych głosów na dane stanowisko

§ 4.3. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania członków, w przypadku równości głosów na Walnym Zebraniu o wyniku głosowania rozstrzyga głos Honorowego Sekretarza obrad.

§ 4.4. Zarządu Stowarzyszenia składa się z 3 osób, wybieranych przez Walne Zebranie, W skład Zarządu wchodzą zawsze:

 • Przewodniczący (Prezes)
 • Sekretarz (Wiceprezes)
 • Skarbnik

§ 4.5. Zadania i kompetencje Zarządu Stowarzyszenia:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania
 4. reprezentowanie na zewnątrz Stowarzyszenia
 5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 6. składanie członkom Stowarzyszenia wyjaśnienia i sprawozdania ze swej działalności.
 7. powołanie komisji i zespołów problemowych,

§ 4.6. Członkowie Władz Stowarzyszenia mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji:

 1. w przypadku nie wypełnienia obowiązków, naruszania postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Stowarzyszenia,
 2. odwołanie następuje w drodze uchwały nadzwyczajnego Walnego Zebrania, decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji we władzach Stowarzyszenia powinna być podjęta
 3. po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 4.7. Mandat członka Władz Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

 1. utraty członkostwa Stowarzyszenia,
 2. rezygnacji z mandatu
 3. odwołania w trybie określonym w § 4.6. Statutu,
 4. niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 1/2 kadencji.

§ 4.8. Walne Zebranie Członków

 1. jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia
 2. wybiera Zarząd oraz Komisję Rewizyjną
 3. ustala program działania Stowarzyszenia
 4. uchwala Statut i zmiany do Statutu
 5. zatwierdza wysokość składek, ustala budżet Stowarzyszenia
 6. rozpatruje wnioski, postulaty i odwołania członków od uchwał Zarządu Stowarzyszenia
 7. na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwala lub odmawia udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 8. podejmuje uchwały o wstąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji
 9. ustala ostateczna interpretacje zapisów Statutu i regulaminów
 10. rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu

§ 4.9. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału członkowie ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.

§ 4.10. Walne Zebranie odbywa się raz do roku w terminie wcześniej określonym przez Zarząd.

§ 4.11. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

§ 4.12. Walnemu Zebraniu przewodniczy Honorowy Sekretarz powołany przez Walne Zebranie.

§ 4.13. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentują jednoosobowo Przewodniczący lub Sekretarz bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie

§ 4.14. Na mocy uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 4.15. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku, poza tym działa w oparciu o środki łączności.

§ 4.16. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

 1. kontrola działalności Zarządu i realizacji uchwał, gospodarki finansowej i majątku Stowarzyszenia,
 2. przedstawienie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności,
 3. ocena projektów preliminarzy budżetowych.

§ 4.17. W razie stwierdzenia niezgodności w zarządzaniu majątkiem Stowarzyszenia ze Statutem lub przepisami prawa, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd, który zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień.

§ 4.18. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

§ 4.19. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu.

§ 4.20. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu.

§ 4.21. Komisja Rewizyjna wyraża swoją opinię poprzez uchwały podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 jej członków.

§ 4.22 . Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia może odbywać się drogą koaptacji, maksymalnie do połowy składu pochodzącego z wyboru Walnego Zgromadzenia.

§ 5.
Majątek Stowarzyszenia.

§ 5.1. Majątek Stowarzyszenia to :

 • fundusze :
  1. składki członków Stowarzyszenia,
  2. darowizny i dotacje, sponsoring
  3. wpływy z działalności statutowej i działalności gospodarczej
 • ruchomości
 • nieruchomości

§ 5.2. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia nie może naruszać przepisów prawa.

§ 5.3. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie finansowaniu działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 5.4. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia odpowiedzialność ponosi Zarząd.

§ 5.5. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łącznie działanie dwóch osób spośród wymienionych: Przewodniczący, Skarbnik, Sekretarz oraz w określonym zakresie upełnomocnione przez nich osoby.

§ 5.6. Do nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych składników majątkowych wymagana jest jednogłośna uchwała wszystkich członków Zarządu.

§ 5.7. Działalność Stowarzyszenia realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny.

§ 5.8. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z wykonania budżetu zatwierdza Walne Zebranie.

§ 6.
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 6.1. Uchwały w sprawie zmian Statutu bądź rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia. Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia musi zawierać postanowienia dotyczące przeznaczenia majątku Stowarzyszania.

§ 6.2. Czynności związane z likwidacją Stowarzyszenia dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie. Obowiązki Komisji Likwidacyjnej określa art. 37 prawa o stowarzyszeniach.

Logowanie

hornety fotografuje

Piotr Andrews
Piotr Andrews - Galeria zdjęć